Chính sách hỗ trợ

           1. ASC sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau: (i) Người bán xác nhận đã nhận được Hàng trả lại, hoặc (ii) Người mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả hàng của Người bán, hoặc (iii) Đơn hàng của Người mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và ASC quyết định cho Người mua được hoàn tiền khi Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được hàng hoàn trả.

           2. Trong trường hợp Người mua không có lịch sử vi phạm các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của ASC thì ASC trong một số trường hợp sẽ quyết định việc hoàn tiền ngay cho Người mua mà không cần phải chờ Người mua trả hàng hoặc đáp ứng các trường hợp được quy định tại Điều 7.1 nêu trên.

            3. ASC sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua trong trường hợp Người bán không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước.

            4. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào Số Dư Tài Khoản ASC , Ví ASC , hoặc thẻ tín dụng/ ghi nợ của Người mua đã đăng ký với ASC . Để biết thêm chi tiết, vui lòng bấm vào

           5. Đối với các trường hợp hoàn tiền ngay do Người bán đề xuất, số tiền hoàn trả sẽ do hai Bên tự thỏa thuận với nhau nhưng không được thấp hơn 50% giá trị của sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Trường hợp ASC nhận được khiếu nại từ Người mua vì lý do Người bán hoàn tiền thấp hơn 50% giá trị sản phẩm thì ASC , tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền cấn trừ từ Số Dư Tài Khoản ASC của Người bán đó số tiền chênh lệch (được xác định bằng 100% giá trị sản phẩm trừ đi số tiền đã hoàn lại cho Người mua) để thanh toán cho Người mua mà không cần phải thông báo hay được sự đồng ý của Người bán. Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của ASC .

           6. Trường hợp Người mua gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền sau khi ASC đã thanh toán cho Người bán và được ASC đồng ý hoàn tiền, ASC sẽ điều chỉnh khoản tiền đã thanh toán cho Người bán để hoàn lại cho Người mua.